Năng suất vụ hè thu của Việt Nam tăng nhưng tổng sản lượng giảm

Vietnambiz dẫn báo cáo từ Tổng cục Thống kê cho biết, thu hoạch lúa mùa, lúa thu đông trên cả nước là hoạt động chính trong tháng 10, với 2 triệu ha lúa hè thu được thu hoạch, bằng 99,2% vụ hè thu năm 2017.

Vụ lúa mùa năm 2018 cả nước gieo cấy được gần 1,7 triệu ha, bằng 98,7% vụ mùa năm trước; trong đó các địa phương phía bắc đạt 1,1 triệu ha, bằng 97,5%; trong khi các địa phương phía nam đạt 584.000 ha, bằng 101,1%.

Diện tích gieo cấy vụ mùa phía bắc giảm chủ yếu là do chuyển đổi một phần diện tích trồng lúa sang sử dụng cho mục đích khác.

Tính đến trung tuần tháng 10, các địa phương phía bắc đã thu hoạch được 736.600 ha lúa mùa, chiếm 66,6% diện tích gieo cấy và bằng 95,3% cùng kì năm trước. Thời tiết vụ mùa năm nay khá thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển, ước tính năng suất lúa mùa trên diện tích đã thu hoạch ở phía Bắc đạt 49,5 tạ/ha, tăng 3,3 tạ/ha so với vụ mùa năm trước.

Nếu thời tiết từ nay tới cuối vụ thuận lợi, sản lượng lúa mùa toàn vụ ước tính đạt 5,5 triệu tấn, tăng 238.800 tấn so với vụ mùa năm 2017.

Tại các tỉnh phía nam, có 303.300 ha lúa mùa đã cho thu hoạch, chiếm 51,9% diện tích xuống giống và bằng 99,6% cùng kì năm trước; năng suất ước tính đạt 48,4 tạ/ha, tăng 2,9 tạ/ha so với vụ mùa năm 2017; sản lượng toàn vụ ước tăng 201.000 tấn lên 2,8 triệu tấn.

Ngoài ra, các địa phương trên cả nước đã cơ bản kết thúc sản xuất lúa hè thu với diện tích gieo trồng giảm 13.7000 ha so với vụ hè thu năm trước xuống gần 2,1 triệu ha. Trong đó, diện tích chuyển sang cây trồng khác và nuôi trồng thủy sản là 12.100 ha; diện tích chuyển sang đất phi nông nghiệp là 50.000 ha; diện tích đất không sản xuất là 10.700 ha.

Bên cạnh đó đã có 8.700 ha diện tích đất quay trở lại gieo cấy lúa do năm trước không thể gieo trồng vì thiếu nước tưới hoặc bị nhiễm mặn và 90.000 ha do chuyển từ trồng cây hàng năm khác và nuôi trồng thủy sản.

Tính đến ngày 15/10, cả nước đã thu hoạch được hơn 2 triệu ha lúa hè thu, bằng 99,2% vụ hè thu năm 2017, trong đó Đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch được khoảng 1,6 triệu ha, bằng 99,3%.

Theo báo cáo của các địa phương, năng suất lúa hè thu cả nước năm nay ước tính đạt 54,4 tạ/ha, tăng 0,1 tạ/ha so với vụ hè thu trước, nhưng do diện tích gieo cấy giảm nên sản lượng chung toàn vụ hè thu 2018 giảm 47.700 tấn xuống 11,2 triệu tấn, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) giảm 30.500 tấn xuống 8,7 triệu tấn.

Bộ Công thương